Marwar Shikshak Prashikshan Mahavidhalya
Affiliated To Jai Narayan Vyas University , Jodhpur
Latest News              View all
Notice : Welcome

To Marwar Shishan Prashikshan Mahavidhalya