Marwar Shikshak Prashikshan Mahavidhalya
Affiliated To Jai Narayan Vyas University , Jodhpur
Managing Committees