Marwar Shikshak Prashikshan Mahavidhalya
Affiliated To Jai Narayan Vyas University , Jodhpur
Contact Address

 

Marwar Shikshak Prashikshan Mahavidhalya
Phone: 7014140935
Email: marwarttcollege100@gmail.com
Address: Sai Baba Mandir Ke Pas, Pali