Marwar Shikshak Prashikshan Mahavidhalya
Affiliated To Jai Narayan Vyas University , Jodhpur
Our Courses
B.Ed.

B.Ed. ( 2 Years ) Intake- 100 students (2 Units)