Marwar Shikshak Prashikshan Mahavidhalya
Affiliated To Jai Narayan Vyas University , Jodhpur
Non Teaching Staff
                                Non Teaching Staff                          
Chetan Prakash Lodha      Music   
Subodh Kumar      Fine & Arts
Vinod Singh Jakhar     Physical Education
  Hanuman SIngh                                                                                                                                     Librarian