Marwar Shikshak Prashikshan Mahavidhalya
Affiliated To Jai Narayan Vyas University , Jodhpur
Teaching Staff
 Dr. Rajendra Singh                                                Principal                                                                                       
 Vikash Saini  Lecturer
Rajender Prasad  Lecturer
Ashok Kumar  Lecturer
Brajesh Kumar  Lecturer
Dr. Nirmala Devi  Lecturer
Ankush Sharma  Lecturer
Supeeta Devi  Lecturer
Narendra Singh  Lecturer
Prakash Chand  Lecturer
Jayveer Singh  Lecturer
Mamta Sharma  Lecturer
Nawab Ali  Lecturer