Marwar Shikshak Prashikshan Mahavidhalya
Affiliated To Jai Narayan Vyas University , Jodhpur
Contact Address

 

Marwar Shikshak Prashikshan Mahavidhalya
Phone: 9928747860
Email: marwarttcollege100@gmail.com
Address: 72 feet Balaji Murty , Pali